Dự án VinUni tới tham quan và tìm hiểu ba trụ cột cơ bản của nền giáo dục trong thời gian GS Nguyễn Văn Huyên làm Bộ trưởng (1946-1975): Dân tộc, Khoa học và Đại chúng.