Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ các tư liệu về Giáo sư Nguyễn Văn Huyên mà còn có kế hoạch đề trở thành một trung tâm lưu trữ các tài liệu về những thành tựu trong khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 tới nay.

Hiện tại, Bảo tàng đang lưu giữ nhiều tài liệu về quá trình học tập và nghiên cứu của GS. Nguyễn Văn Huyên trong ngành văn hóa học, nhân học văn hóa-xã hội Việt Nam từ những năm 30 của thế kỷ 20.

Một số chuyên gia ở Pháp, Úc đã cung cấp cho Bảo tàng nhiều tư liệu về quá trình làm việc này của ông ở các trung tâm lưu trữ quốc gia và thư viện các trường đại học. Bảo tàng còn lưu giữ những văn bản, tài liệu gốc về Hội nghị Đà Lạt (19/4 đến 11/5/1946), Hội nghị Fontainebleau (06/07 đến 10/9/1946) giữa chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Pháp.