“Nói về Giáo sư, cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, PGS.TS Nguyễn Văn Huy bảo rằng bài học lớn nhất ông nhận được từ người cha và đã thực hiện trong cuộc đời làm khoa học của mình là trí thức phải gắn với thực tiễn, không phải là làm khoa học trên sách vở.”

Lam Nhi (2014) PGS. TS Nguyễn Văn Huy: Không thể là “nhà dân tộc học ghế bành”, Đại Đoàn kết, 30/3/2014, liên kết internet: http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&Style=1&ChiTiet=79026