Công trình khoa học của GS Nguyễn Văn Huyên

Một số công trình cơ bản: 
1. Nguyễn Văn Huyên (1934) Les Chants Alternés des Garçons et des Filles en Annam [Hát đối đáp của thanh niên nam nữ Việt Nam, Luận án tiến sĩ tại Đại học Sorbonne, Paris], Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner.
2. Nguyễn Văn Huyên (1934) Introduction à l’Étude de l’Habitation sur Pilotis dans l’Asie du Sud-Est [Nhập môn nghiên cứu nhà sàn Đông Nam Á, Luận án phụ tại Đại học Sorbonne, Paris], Paris: Librairie Orientaliste Paul Geuthner.
3. Nguyễn Văn Huyên (1944) La Civilisation annamite [Văn minh Việt Nam], Collection de la Direction de l’Introduction Publique de l’Indochine, Connaissance de l’Indochine
Công trình đã dịch sang tiếng Việt, tiếng Anh và xuất bản:

1. Nguyễn Văn Huyên (1995) Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam (2 tập), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
   (Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000)
2. Nguyễn Văn Huyên (2001) Nguyễn Văn Huyên toàn tập (5 tập), NXB Giáo dục, Hà Nội.
3. Nguyễn Văn Huyên (2005) Văn minh Việt Nam, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội.
4. Nguyễn Văn Huyên (2013) The Civilization of Vietnam, The Gioi Publishers, Hanoi.

Tham khảo một số trích đoạn đặc sắc:

1. Tết Thanh minh
2. Góp phần nghiên cứu Hội Giá làng Yên Sở
3. Tết Đoan Ngọ
4. Lễ xá tội vong nhân
5. Tết Trung thu