Bảo tàng trưng bày cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học và giáo dục của giáo sư Nguyễn Văn Huyên, nhà dân tộc học, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946-1975)

Xin mời ghé thăm trang Facebook tại địa chỉ:
https://www.facebook.com/NguyenVanHuyenMuseum