Monthly Archives: April 2016

Home/2016/April

Chuyến đi thực tế của lớp Bồi dưỡng kiến thức Bảo tồn – Bảo tàng

2016-04-26T23:38:00+07:00

Chuyến đi thực tế của lớp Bồi dưỡng kiến thức Bảo tồn - Bảo tàng, Đại học Văn hóa Hà Nội tại Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên và Bảo tàng Chiến sĩ Cách mạng ngày 24/4/2016.Bạn Bảo Nam Kyung viết: "Nhân ngày nghỉ, các anh chị từ các Bảo tàng khác nhau đang học lớp bồi dưỡng kiến thức Bảo tồn - Bảo tàng tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã đi thực tế tại Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên và Bảo tàng chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày. Cảm ơn các anh chị đã [...]

Chuyến đi thực tế của lớp Bồi dưỡng kiến thức Bảo tồn – Bảo tàng2016-04-26T23:38:00+07:00